REST - Tworzenie i listowanie kont użytkowników

Tworzenie nowego konta

Zapytanie

PUT /v2/accounts

Tworzenie nowego konta użytkownika.

Zawartość zapytania

{ 
  "email": "$email",
  "first_name": "$first_name", 
  "last_name": "$last_name", 
  "phone": "$phone",
  "password": "$password"
}

Opis parametrów

 • $email (string) - adres e-mail właściciela konta
 • $first_name (string) - imię właściciela konta
 • $last_name (string) - nazwisko właściciela konta
 • $phone (string) - numer telefonu właściciela konta
 • $password (string) - nowe haslo dla konta

Odpowiedź

{
  "success":true,
  "user":{
   "id":"$user_id",
   "state":"$user_state",
   "name":"$user_name",
   "active":$user_active,
   "email":"$user_email",
   "phone":"$user_phone",
   "e24files":
   {
     "s3":
     {
      "api_id":"$s3_api_key",
      "secret_key":"$s3_secret_key"
     },
     "swift":
     {
      "api_id":"$swift_api_key",
      "secret_key":"$swift_secret_key"
     }
   },
   "api":
   [
     {
      "api_key":"$api_key",
      "secret_key":"$api_secret_key"
     }
   ],
   "sshkeys":
   [
     {
      "id":$ssh_id,
      "name":"$ssh_name",
      "fingerprint":"$ssh_fingerprint"
     }
   ]
  }
}

Zwracane informacje

 • $user_id (string) - UUID właściciela konta
 • $user_state (string) - status tworzenia konta użytkownika, jeśli tworzenie konta zostanie zakończone, wartość tego pola przyjmie wartość created
 • $user_name (string) - nazwa właściciela konta
 • $user_email (string) - adres e-mail właściciela konta
 • $user_phone (string) - numer telefonu właściciela konta
 • $user_active (bool) -
 • $s3_api_key (string) - klucz dla połączenia S3
 • $s3_secret_key (string) - hasło dla połączenia S3
 • $swift_api_key (string) - klucz dla połączenia Swift
 • $swift_secret_key (string) - hasło dla połączenia Swift
 • $api_key (string) - klucz API
 • $api_secret_key (string) - hasło API
 • $ssh_id (int) - ID klucza SSH
 • $ssh_name (string) - nazwa klucza SSH
 • $ssh_fingerprint (string) - odcisk klucza SSH


Listowanie kont użytkowników

Zapytanie

GET /v2/accounts?limit=$limit&offset=$offset

Listowanie kont użytkowników z możliwym określeniem limitów.

Opis parametrów

 • $limit (int) - maksymalna ilość zwróconych rekordów
 • $offset (int) - numer rekordu, od którego zostanie rozpoczęte zwracanie informacji