REST - Serwery w chmurze

Tworzenie serwera

Zapytanie

PUT /v2/virtual-machines

Dodaje zadanie utworzenia serwera o podanych parametrach.

Zawartość zapytania

{
  "create_vm": {
    "cpus": $cpus,
    "ram": $memory,
    "compute_zone_id": "$zone_id",
    "name": "$name",
    "boot_type": "$boot_type",
    "cdrom": "$iso_name",
    "os": "$template_id",
    "password": "$password",
    "key_id": "$key_id",
    "user_data": "$user_data",
  }
}

Opis parametrów

 • $cpus (int) - liczba VCPU
 • $memory (int) - wielkość pamięci RAM (w MB)
 • $zone_id (string) - UUID strefy dostępności w której ma zostać utworzony serwer
 • $name (string) - nazwa serwera
 • $boot_type (string) - urządzenie z którego wirtualna ma zabootować. Dostępne wartości:
  • image - na systemowym dysku zostanie zainstalowany system z UUID w zmiennej $os
  • cdrom - maszyna zabootuje z obrazu ISO z wirtualnego napędu CDROM
 • $cdrom - nazwa obrazu ISO z którego ma zabootować serwer - parametr wymagany jeżeli $boot_type == ‘cdrom’
 • $os - ID systemu, który ma zostać zainstalowany na dysku systemowym - parametr wymagany jeżeli $boot_type == ‘image’ - zobacz także: listowanie systemów operacyjnych
 • $password - hasło przekazane do instalacji, jeżeli $boot_type == ‘image’, a wybrany obraz wspiera ustawianie hasła
 • $key_id - ID klucza SSH wskazanego do instalacji, jeżeli $boot_type == ‘image’, a wybrany obraz wspiera ustawianie klucza SSH
 • $user_data - zawartość Cloud-init, jeżeli $boot_type == ‘image’, a wybrany obraz wspiera Cloud-init

Odpowiedź

{ 
 "success":true,
 "virtual_machine": {
   "id": $vm_id
 }
}

Zwracane informacje

 • $vm_id (string) - UUID nowej serwera


Listowanie serwerów

Zapytanie

GET /v2/virtual-machines

Zwraca tablicę z listą istniejących serwerów.

Odpowiedź

{ 
 "success":true,
 "virtual_machines": [
   {
    "id":"$vm_id",
    "label":"$vm_label",
    "cores": $vm_cpu,
    "ram": $vm_memory,
    "adm": $vm_managed,
    "system": {
      "id": "$system_id",
      "name": "$system_name"
    },
    "cost_per_hour": $vm_cost,
    "state": $vm_state,
    "transfer_used": $vm_transfer,
    "owner": {
      "id": "$owner_id",
      "name": "$owner_name"
    },
    "public_interface": {
      "primary_ip_ipv4address": "$primary_ip",
      "ipv4_addresses": [
        {
          "id": "$ip_address_id",
          "ipv4_address": "$ip_address"
        }, { ... }
      ]
    },
    "storage_volumes": [
      {
        "id": "$volume_id",
        "size": $volume_size,
        "system_disk": $volume_is_system
      }, { ... }
    ],
    "zone": {
      "id": "$zone_id",
      "name": "$zone_label"
    },
    "networks": [
      {
        "id": "$network_id",
        "label": "$network_label",
        "mac_address": "$network_mac",
        "type": "$network_type"
      }, { ... }
    ],
    "groups": [
      {
        "id": "$group_id",
        "name": "$group_name"
      }, { ... }
    ]
   }, 
   { ... }
 ]
}

Zwracane informacje

 • $vm_id (string) - UUID serwera
 • $vm_label (string) - nazwa serwera
 • $vm_cpu (int) - liczba VCPU przypisanych dla serwera
 • $vm_memory (int) - liczba MB pamięci RAM przypisanych dla serwera
 • $vm_managed (bool) - true jeżeli maszyna jest zarządzana, false jeżeli nie jest
 • $system_id (int) - ID systemu zainstalowanego na dysku systemowym (z /v2/templates)
 • $system_name (string) - nazwa systemu zainstalowanego na dysku systemowym
 • $vm_cost (float) - koszt godzinowy
 • $vm_state (string) - stan serwera. Możliwe wartości:
  • online - maszyna jest włączona
  • offline - maszyna jest wyłączona
  • installing - maszyna jest w trakcie instalacji
  • deleting - maszyna jest w trakcie usuwania
 • $vm_transfer (float) - naliczony transfer wychodzący z publicznego interfejsu sieciowego (w GB)
 • $owner_id (string) - UUID właściciela serwera
 • $owner_name (string) - nazwa właściciela serwera
 • $primary_ip (string) - główny adres IPv4
 • $ip_address_id (string) - UUID adresu sieciowego
 • $ip_address (string) - adres IPv4
 • $volume_id (string) - UUID wolumenu dyskowego
 • $volume_size (int) - wielkość wolumenu dyskowego (w GB)
 • $volume_is_system (bool) - true jeżeli wolumen jest systemowy, false jeżeli nie
 • $zone_id (string) - UUID strefy dostępności serwera
 • $zone_label (string) - nazwa strefy dostępności serwera
 • $network_id (string/int) - ID wirtualnej sieci, w przypadku sieci typu VLAN $network_id będzie typu int
 • $network_label (string) - nazwa wirtualnej sieci
 • $network_mac (string) - adres MAC interfejsu podłączonego do wirtualnej sieci
 • $network_type (string) - określa typ sieci VLAN lub VxLAN, w przypadku sieci typu VLAN $network_id będzie typu int
 • $group_id (string) - UUID grupy
 • $group_name (string) - nazwa grupy


Pobieranie informacji o serwerze

Zapytanie

GET /v2/virtual-machines/$VM_ID

Zwraca informacje o pojedynczym serwerze o podanym $VM_ID.

Odpowiedź

{ 
 "success":true,
 "virtual_machine": [
   {
    "id":"$vm_id",
    "label":"$vm_label",
    "cores": $vm_cpu,
    "ram": $vm_memory,
    "adm": $vm_managed,
    "system": {
      "id": "$system_id",
      "name": "$system_name"
    },
    "cost_per_hour": $vm_cost,
    "state": $vm_state,
    "transfer_used": $vm_transfer,
    "owner": {
      "id": "$owner_id",
      "name": "$owner_name"
    },
    "public_interface": {
      "primary_ip_ipv4address": "$primary_ip",
      "ipv4_addresses": [
        {
          "id": "$ip_address_id",
          "ipv4_address": "$ip_address"
        }, { ... }
      ]
    },
    "storage_volumes": [
      {
        "id": "$volume_id",
        "size": $volume_size,
        "system_disk": $volume_is_system
      }, { ... }
    ],
    "zone": {
      "id": "$zone_id",
      "name": "$zone_label"
    },
    "networks": [
      {
        "id": "$network_id",
        "label": "$network_label",
        "mac_address": "$network_mac",
        "type": "$network_type"
      }, { ... }
    ],
    "groups": [
      {
        "id": "$group_id",
        "name": "$group_name"
      }, { ... }
    ]
   }, 
   { ... }
 ]
}

Zwracane informacje

 • $vm_id (string) - UUID serwera
 • $vm_label (string) - nazwa serwera
 • $vm_cpu (int) - liczba VCPU przypisanych dla serwera
 • $vm_memory (int) - liczba MB pamięci RAM przypisanych dla serwera
 • $vm_managed (bool) - true jeżeli maszyna jest zarządzana, false jeżeli nie jest
 • $system_id (int) - ID systemu zainstalowanego na dysku systemowym (z /v2/templates)
 • $system_name (string) - nazwa systemu zainstalowanego na dysku systemowym
 • $vm_cost (float) - koszt godzinowy
 • $vm_state (string) - stan serwera. Możliwe wartości:
  • online - maszyna jest włączona
  • offline - maszyna jest wyłączona
  • installing - maszyna jest w trakcie instalacji
  • deleting - maszyna jest w trakcie usuwania
 • $vm_transfer (float) - naliczony transfer wychodzący z publicznego interfejsu sieciowego (w GB)
 • $owner_id (string) - UUID właściciela serwera
 • $owner_name (string) - nazwa właściciela serwera
 • $primary_ip (string) - główny adres IPv4
 • $ip_address_id (string) - UUID adresu sieciowego
 • $ip_address (string) - adres IPv4
 • $volume_id (string) - UUID wolumenu dyskowego
 • $volume_size (int) - wielkosc wolumenu dyskowego (w GB)
 • $volume_is_system (bool) - true jeżeli wolumen jest systemowy, false jeżeli nie
 • $zone_id (string) - UUID strefy dostępności serwera
 • $zone_label (string) - nazwa strefy dostępności serwera
 • $network_id (string/int) - UUID wirtualnej sieci, w przypadku sieci typu VLAN $network_id będzie typu int
 • $network_label (string) - nazwa wirtualnej sieci
 • $network_mac (string) - adres MAC interfejsu podłączonego do wirtualnej sieci
 • $network_type (string) - określa typ sieci VLAN lub VXLAN, w przypadku sieci typu VLAN $network_id będzie typu int
 • $group_id (string) - UUID grupy
 • $group_name (string) - nazwa grupy


Skalowanie serwera

Zapytanie

POST /v2/virtual-machines/$VM_ID/resize

Dodaje zadanie zmiany wielkości serwera o podanym $VM_ID na podaną liczbę VCPU i wielkość pamięci RAM. Jeżeli maszyna jest włączona, jest ona zamykana poprzez żądanie ACPI z maksymalnym czasem oczekiwania $wait_for minut. Jeżeli po $wait_for minutach system się nie wyłączy, maszyna jest wyłączana pomimo to.

Zawartość zapytania

{
  "cores": $cores,
  "ram": $memory,
  "wait_for": $wait_for
}

Opis parametrów

 • $cores (int) - żądana liczba VCPU
 • $memory (int) - żądana wielkość pamięci RAM (w MB)
 • $wait_for (int) - ile minut oczekiwać na wyłączenie serwera. Domyślna wartość: 4
{ 
 "success":true
}


Wyłączanie serwera (via ACPI)

Zapytanie

POST /v2/virtual-machines/$VM_ID/shutdown

Dodaje zadanie wyłączenia serwera o podanym $VM_ID. Żądanie wyłączenia jest przekazywane przez ACPI, który wymaga obsługi ze strony systemu operacyjnego serwera, ale daje jej możliwość uporządkowanego zamknięcia usług i systemu. Jeżeli po $wait_for minutach system się nie wyłączy, maszyna jest wyłączana pomimo to.

Zawartość zapytania

{
  "wait_for": $wait_for
}

Opis parametrów

 • $wait_for (int) - ile minut odczekać przed wymuszeniem zamknięcia systemu. Parametr opcjonalny, domyślna wartość: 4

Odpowiedź

{ 
 "success":true
}


Restart serwera (via ACPI)

Zapytanie

POST /v2/virtual-machines/$VM_ID/reboot

Dodaje zadanie zrebootowania serwera o podanym $VM_ID. Reboot następuje poprzez ACPI, który wymaga obsługi ze strony systemu operacyjnego serwera.

Odpowiedź

{ 
 "success":true
}


Restart serwera (via hardware)

Zapytanie

POST /v2/virtual-machines/$VM_ID/reset

Dodaje zadanie zrebootowania serwera o podanym $VM_ID. Reset następuje poprzez symulacje twardego resetu sprzętowego.

Odpowiedź

{ 
 "success":true
}


Uruchomienie konsoli serwera

Zapytanie

POST /v2/virtual-machines/$VM_ID/console

Uruchomienie konsoli maszyny wirtualnej o podanym $VM_ID.

Odpowiedź

{ 
 "console": { 
   "port": port, 
   "password": password, 
   "host": host
  }
}


Zmiana nazwy serwera

Zapytanie

POST /v2/virtual-machines/$VM_ID/rename

Zmienia nazwę serwera o podanym $VM_ID.

Zawartość zapytania

{
  "name": "$vm_label"
}

Opis parametrów

 • $vm_label (string) - nowa nazwa serwera

Odpowiedź

{ 
 "success":true
}


Usuwanie serwera

Zapytanie

DELETE /v2/virtual-machines/$VM_ID

Dodaje zadanie usunięcia serwera o podanym $VM_ID.

Zawartość zapytania

{
  "deleteResources": $delete_resources
}

Opis parametrów

 • $delete_resources (int) - 0 jeżeli dodatkowe zasoby mają zostać odłączone, 1 jeżeli mają zostać skasowane

Odpowiedź

{ 
 "success":true
}